Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Visitekaartje 1
Visitekaartje 1
Visitekaartje 1
Visitekaartje 1
Visitekaartje 2
Visitekaartje 2
Visitekaartje 2
Visitekaartje 2
Poster 1
Poster 1
Poster 2
Poster 2
Poster 3
Poster 3
Folder
Folder
Folder
Folder

 

Klik hier om de wekelijkse YouTube-updates te bekijken.
De nieuwe wereldorde Bijbelvertalingen
Zijn de hedendaagse wonderen en tekenen uit God?
Gelooft u dat er vandaag een satanische agenda in werking is om de wereldbevolking te verminderen?
Wereldwijd erkende immunoloog: ‘Gevaccineerden die zeggen nergens last van te hebben zijn onwetend over de wetenschap’
De 70e jaarweek profetie van Daniël
SCHOKKEND: "De valse eenheid in de muzikale eindtijd"
Paus Franciscus: "Dit is het tijdstip van de nieuwe wereldorde"
De paus is ontmaskerd als de valse profeet uit Openbaring
Komen Mozes en Elia binnenkort getuigen?
Het merkteken van het beest (= 666) wordt een onderhuidse tattooGrote aardbevingen in verschillende plaatsen zijn tekenen van het einde. Klik hier om alle recente updates te bekijken.

 


Jezus roept u!

Momenteel ziet u dat de wereld u geen vrede geeft. Die vrede geeft de Heere Jezus Christus wel. Ik bid dat u die vrede mag ervaren:

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. - Johannes 14:27

Daarnaast vertelt de Heere Jezus Christus u dat verdeelde koninkrijken zullen vallen. Het is pijnlijk om te zien dat heel de wereld verdeeld is. Zelfs ons eigen ‘nuchtere’ Nederland is een verdeeld koninkrijk geworden. De Heere Jezus Christus voorzag dit allemaal:

Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. - Mattheüs 12:25

De mens veroorzaakt het kwade
Helaas bedenken sommigen mensen kwade dingen. De Bijbel vertelt u dat het kwade niet vanuit God komt:

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. - Jakobus 1: 13-14

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterkedrank, die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen. - Jesaja 5: 20-23


De profeet Jeremia gebruikt krachtige woorden om u te vertellen dat u moet klagen over uw eigen zonden:

Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden! Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE! Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, tot God in de hemel! - Klaagliederen 3: 39-41

Maar de Heere bestraft een ieder die Hij liefheeft:

Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. - Openbaring 3:19

Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt; verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. - Job 5:17

Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. - Spreuken 3:12

En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt - Hebreeën 12:5

De apostel Jakobus vertelt u ook over het kwaad en het dodelijk vergif van de tong:

Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. - Jakobus 3: 5-10

Een liefdevolle waarschuwing
Momenteel leeft u in de dagen van Noach (Matt. 24: 36-51). Noach bouwde op het droge land een ark. Dit deed hij honderdtwintig jaar lang. Het had toen nog nooit geregend. Daardoor dachten de mensen dat hij knettergek was geworden, totdat het begon te regenen. Toen wisten de mensen dat het te laat was. Even later was er alleen nog maar water te zien. Dit was het oordeel van God over een zeer goddeloze wereld. Dit oordeel kwam niet zomaar, want de slechtheid van de mens op de aarde was groot (Gen. 6: 1-8).

Helaas is het nu niet anders in de wereld, want de mensen drijven de spot met de Heere Jezus en Zijn terugkomst. Ook de Bijbel bevestigt dit:


Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. - 2 Petrus 3: 3-4

Jezus komt spoedig
Alleen de mensen die de Heere Jezus Christus waarlijk in hun hart hebben, zullen Hem ontmoeten bij Zijn tussentijdse komst. Hij komt namelijk zeer spoedig Zijn gemeente wegnemen. Dit gebeurt voordat het onheil over deze wereld komt (Rom. 5:9, 1 Thess. 1: 9-10, 1 Thess. 5:9, 2 Thess. 2: 7-8, Openb. 3:10). Deze periode van onheil noemt de Bijbel de zevenjarige grote verdrukking. U kunt mijn video 'Komt Jezus zeer spoedig zijn gemeente halen' bekijken voor meer uitleg. Deze studie bestaat uit drie delen.

Als u denkt dat de wereld momenteel erg is, dan heb ik slecht nieuws voor u. Dit is namelijk peanuts in vergelijking met datgene wat de wereld nog te wachten staat. U kunt deze nabije toekomst lezen in het laatste Bijbelboek (Openbaring 6 t/m 19). In deze hoofdstukken van Openbaring leest u over het oordeel van God. Dit is het oordeel over een goddeloze wereld. Dat klinkt misschien heftig, maar kijk eens naar de onrechtvaardigheid om u heen. Zou een Vader Zijn kinderen niet helpen? Steeds meer mensen hebben weinig hoop voor de toekomst. Daarom vertel ik u dit, want de Heere Jezus Christus wil niet dat u in de grote verdrukking terechtkomt. Als u nog even doorleest, dan laat ik u straks de Bijbelverzen van de opname lezen, want dit is een groot geheimenis uit het Woord van God.

Steeds meer mensen hebben dus geen hoop meer voor de toekomst, en velen zien ook dat het niet normaal is wat er momenteel gebeurt. Graag benoem ik een paar punten, zodat u hier over na kan denken:

A. Ten eerste worden uw vrijheden drastisch ingeperkt.
B. Ten tweede streven overheden over de gehele wereld naar een multilaterale wereldorde, ook onze eigen regering, want dit heeft onze eigen koning gezegd in een speech van Prinsjesdag (2020). Hierbij kunt u al enorm wat vragen stellen.
C. Ten derde wordt een term als ‘Build Back Better’ in de Tweede Kamer gebruikt, wat letterlijk betekent dat er iets gesloopt moet worden, want anders kan er ook niks worden teruggebouwd.

Zijn de machten doelbewust onze economieën aan het verwoesten? Absoluut, want zo krijgen ze hun gewilde multilaterale wereldorde, ook wel genoemd: The Great Reset.

D. Ten vierde moeten de afgrijselijke gentherapie vaccinaties een vrije keuze blijven, maar dat gaat helaas niet gebeuren. U kunt nu al zien dat hier wereldwijd druk op wordt uitgeoefend. In het thema ‘Wat is waarheid’ worden de vaccinaties ontmaskerd.

Hieruit volgt dat de Bijbel u vertelt dat de weeën zullen toenemen. Dit klopt, want de chaos in de wereld is alleen maar toegenomen in de laatste jaren.

Aan de ene kant is dit geen leuk nieuws om te vertellen, maar aan de andere kant wil ik u waarschuwen uit liefde. Ik zie dat meerdere profetieën worden voorbereid. Dit is bizar, want dit zijn profetieën die bestemd zijn voor de grote verdrukking. U kunt in het thema ‘Profetisch nieuws’ meer hierover lezen. 

Kortom: ik zie dat de wereld wordt gereedgemaakt voor de grote verdrukking (Matt. 24: 15-22, Mark. 13: 14-23, Luk. 21: 20-24). De Heere zal in deze periode alleen actief met Israël bezig zijn, maar het oordeel komt wel over alle stammen, talen en volken, want de antichrist zal in deze periode regeren voor zeven jaar (Dan. 9:27, Openb. 13:7).


De opname van de gemeente
Ik ga u misschien wel de allergrootste profetie ooit uitleggen. Deze profetie noem ik: de opname van de gemeente. Dankzij dit geschreven Woord van God gaat de ware gemeente van Christus hun Almachtige Heiland zeer spoedig ontmoeten. Dit gebeurt dus voordat het onheil, de grote verdrukking, over deze aarde komt. Graag wijs ik u op dit tekstgedeelte:

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. - 1 Thessalonicenzen 4: 13-18

De opname is een groot geheimenis vanuit de Bijbel. De apostel Paulus vertelt u het volgende:

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. - 1 Korinthe 15: 51-52

Het Oude Testament vertelt u ook over een opname voor de grote verdrukking. De profeet Jesaja vertelt u het volgende:

De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil. - Jesaja 57:1 

In de bovenstaande verzen kunt u lezen dat er een generatie christenen komt, die niet hoeven te sterven. De Bijbel omschrijft de opname dus als een geheimenis. Dankzij de bovenstaande verzen kunt u zien dat ik dit niet verzin. U kunt mijn video’s ‘The Lion of Judah is coming’ en ‘Are you ready for the rapture’ bekijken voor meer uitleg over de opname van de gemeente.

Aangezien het Evangelie enorm eenvoudig is, wil ik u vertellen dat vandaag de dag van uw redding is. U kunt mijn video’s ‘De eenvoud van het Evangelie’ en ‘Jesus saves’ bekijken om te zien hoe u wordt gered.


Waarom roept Jezus u?
Omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9). Daarnaast zegt de Heere Jezus Christus het volgende tegen u:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. - Mattheüs 11: 28-30

Doordat ik het profetische Woord begrijp, voel ik mij geroepen om zoveel mogelijk zaadjes te planten. Het is alleen niet aan mij om die zaadjes te laten ontkiemen (1 Kor. 3: 6-9). Ik vertrouw erop dat onze Vader dat doet, want zelf kan ik namelijk niemand tot bekering brengen, maar ik kan u wel aansporen om de liefde van de Heere Jezus Christus te ontdekken.

De Heere Jezus Christus roept namelijk ieder individu, ook u. Hij is rechtvaardig en geeft iedereen meerdere kansen (Job 33: 23-30). Daarentegen dwingt Hij niemand, want iedereen heeft een vrije wil. Als Hij Zijn eigen creatie oprecht lief wil hebben, dan moet Hij het ook eigen keuze geven. U laat uw kinderen ook vrij in de keuzes die ze maken, toch? God Zijn doel was dus nooit het creëren van voorgeprogrammeerde robots. Oprechte liefde jegens elkaar zou in dit scenario ver te zoeken zijn.

Het is niet zo dat de Heere Jezus Christus meer van mij houdt, dan van u, omdat ik geloof. Hij is juist gekomen om de verloren mensen en zondaars tot bekering te roepen. Hij bekommert zich juist over dat ene verloren schaapje:

Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. - Mattheüs 18: 12-14

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. - Markus 2:17

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. - Lukas 5:32

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. - Lukas 19:10

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. - 1 Timotheüs 1:15


Inmiddels is het al decennialang het einde der tijden, maar ik geloof, dat het niet lang meer zal duren, voordat Zijn tussentijdse komst een historisch feit wordt. Historie is namelijk vervulde profetie, en profetie is onvervulde historie. Van de zeventig profetieën over Israël zijn er al vijfenvijftig uitgekomen. Alle andere profetieën zullen dus nog volgen. De vervulde profetieën zijn in waarheid te controleren. Om deze reden raad ik nooit een ander boek dan de Bijbel aan.

Wilt u Jezus ontmoeten?
Ik ga u de allerbelangrijkste vraag ooit stellen:

“Gaat u de Maker van deze wereld, de Maker van alle dingen, aannemen, en gaat u zich bekeren, zodat u ook bij de opname bent?”

Ik bid dat u dat gaat doen, want deze Almachtige Maker schonk u het leven, en Hij maakte u naar Zijn beeld, dat is de reden waarom u soms streeft naar perfectie, want Hij is perfect.


En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. – Openbaring 1: 17-18

De Heere Jezus Christus heeft uw leven in Zijn handen, want Hij heeft de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Echt waar, het is tijd om u te bekeren, want ik gun u een hoopvolle, liefdevolle en gezegende toekomst. In de hemel is er geen pijn en verdriet meer. Inmiddels is het duidelijk dat de Heere Jezus Christus geen pijn en verdriet veroorzaakt. De mens veroorzaakt dat zelf door zijn eigen kwalijke begeerten te volgen.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. - Johannes 3:16


 
 
 
 
Map
Info