Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

07-01-2021

Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over het vredesakkoord van Israël en Soedan. Deze vredesakkoorden noemen we de Abraham-akkoorden.

Soedan sluit zich officieel aan bij de Abraham-akkoorden (06-01-2021)
Woensdag heeft Soedan zich officieel bij de Abraham-akkoorden aangesloten. Het heeft hiertoe een overeenstemming met de Verenigde Staten getekend, waarmee het Afrikaanse land zich aan normalisatie met Israël toewijdt.

Het was in de Soedanese hoofdstad Khartoem waar in 1967 de Arabische Liga drie keer nee zei tegen Israël. Nee tegen vrede met Israël, nee tegen erkenning van Israël en nee tegen onderhandelingen met Israël. Inmiddels hebben Egypte, Jordanië, de VAE, Bahrein en nu ook Soedan officiële vrede met Israël.

Soedan nam deel in de oorlog tegen Israël in 1948 nadat de Joodse staat haar onafhankelijkheid had opgeroepen. Daarnaast zou het Afrikaanse land een belangrijke schakel hebben gevormd voor het leveren van wapens door Iran aan Hamas en andere terreurgroepen in de Gazastrook. Acht jaar geleden werd een wapenfabriek in Soedan, die onderdeel van deze route was, door de Israëlische luchtmacht getroffen (1).

Wat betekent dit op het gebied van Bijbelprofetie?

Israël is de profetische tijdklok
Het uitgekozen volk van God is de profetische tijdklok van de Bijbel. De tijdklok is weer gaan tikken toen Israël op 14 mei 1948 een natie werd. De profeet Jesaja sprak hierover. Ik citeer uit Jesaja 66: 7-8: “Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.” Dit is echt exact wat er gebeurt is op die dag. Uit het niets werd Israël uitgeroepen tot een soevereine staat. David Ben-Gurion riep in Tel-Aviv de Israëlische staat uit. De voorbereidingen van een Joodse staat waren al decennia eerder begonnen, maar hoe het land zou moeten heten was tot het laatst onduidelijk. De dag voor het uitroepen van de staat belde Ben-Gurion met president Truman van Amerika om hem om zijn steun te vragen. Toen de president vroeg: “Hoe gaat het land heten?”, moest Ben-Gurion het antwoordt schuldig blijven. Een dag later zei de nieuwe premier dat het land ‘Israël’ heette.

De wonderbaarlijke geboorte
Jesaja profeteert over de wonderbaarlijke geboorte van Israël. Voor de geboorte zijn er namelijk geen weeën geweest. Normaal gesproken zijn er altijd weeën voor de geboorte. Hier gebeurt dus duidelijk iets bovennatuurlijks. Het lijkt of de volgorde zelfs wordt omgedraaid, want de weeën kwamen pas na de geboorte van Israël, dat onmiddellijk na het uitroepen van de staat in een oorlog belandde. En zoals God had gezegd: de weeën zouden pas later komen. Een dag na de oprichting vielen buurlanden het jonge Israël binnen. Een coalitie van Egypte, Jordanië, Syrië en troepen uit Irak trok Israël binnen. Hun doel was de stichting van de nieuwe staat te dwarsbomen. Al met al zien we de kracht van God, want Hij houdt zich aan het verbond wat hij met Abraham, Izak en Jakob heeft gesloten. Israël bestaat tot op de dag van vandaag en zelfs sterker dan ooit.

Vrede en veiligheid (1 Thess. 5:3)
Zoals we hebben gelezen, heeft Soedan vrede gesloten met Israël. Hierbij komen nog veel andere landen, maar deze vredesakkoorden zijn alleen nog niet officieel ondertekend. De volgende landen komen hier hoogstwaarschijnlijk bij: Marokko, Koeweit, Oman, Indonesië en Pakistan. We weten allemaal dat vrede in het Midden-Oosten ongekend is. Dit is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis. De apostel Paulus profeteerde in 1 Thessalonicenzen 5: 1-3 het volgende: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” Paulus heeft het hier over vrede en veiligheid en we weten dat elke profetie in de Bijbel op Israël slaat. Dit is exact de tijdsperiode waar we nu in leven. Deze profetie is begonnen met het eerste vredesakkoord op 15 september. Dit was met de Verenigde Arabische Emiraten. In mijn video ‘The last warning’ kunt u zien dat onze koning de woorden vrede en veiligheid gebruikt. Alle ministers, presidenten en koningen verkondigen deze drie woorden wereldwijd. Dit is mijns inziens absoluut geen toeval. Paulus zegt immers ook: “Wanneer zij zullen zeggen.” Dit slaat op de wereldmachten, overheden of elites. We hebben hier te maken met een profetie in vervulling. De komende maanden zien we deze profetie verder in vervulling gaan.

Daarnaast zegt Paulus: “Dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” Het plotselinge verderf is de opname van de gemeente van Jezus. In mijn video ‘The Lion of Judah is coming’ kunt u meer hierover horen. Na dit grote event zal de wereld compleet veranderen. Er zal complete chaos zijn over de hele wereld. Mijns inziens zal na de opname een oorlog uitbreken. Dit is een begin van de oorlog uit Ezechiël 38 en 39.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de landen uit Ezechiël 38 Israël aanvallen, maar dan komt daar die ene verlossende man. Deze man is de antichrist. Hij zal compleet tegen de mensheid zijn en vooral tegen onze Heer Jezus en Zijn uitverkorenen. De valse Messias zal gelooft worden door de mensen die de waarheid niet liefhebben (2 Thess. 2:10). Hij zal nadat de oorlog is begonnen, komen met een ‘verlossende’ vrede en een zevenjarig vredesakkoord showen. Hierbij zal hij het verbond voor velen versterken. In het Oude Testament zei de profeet Daniël hierover: “Hij (= de antichrist) zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste (Dan. 9:27).” Hier zien we een specifieke tijdsduur staan. Met één week bedoelen we zeven jaar. Een dag staat vaak voor een jaar in de Bijbel. Het moment dat hij met het vredesakkoord naar buiten komt, zal de hele wereld dit zien en horen. Vanaf die dag gaat de zevenjarige grote verdrukking officieel in. Hierbij heeft hij als een valse verlosser het verbond weer versterkt. Waarschijnlijk met de landen van de huidige Abraham-akkoorden en nog meer dan dat. Ik geloof ook dat een aantal landen uit Ezechiël 38 erbij zullen zitten. Na drieënhalfjaar zal hij het verbond verbreken om vervolgens aanbeden te worden in de tempel. Deze tempel zal aan het begin van de grote verdrukking herbouwd worden en hij zal gevestigd zijn in Jeruzalem. Nadat hij het verbond verbroken heeft, zullen de landen uit Ezechiël 38 Israël aanvallen. Dit is wat ik denk, maar dat wil niet zeggen dat ik gelijk heb.

Valse vrede
In het Oude Testament spreekt de profeet Micha tegen de vorsten en leugenprofeten. Ik citeer: “Zo zegt de HEERE tegen de profeten die Mijn volk misleiden, die, als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen. Wie hun echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren zij de oorlog.” De HEERE bedoelt hiermee, dat Zijn volk misleid wordt door het verkondigen van valse vrede. Mijns inziens is dit ook een profetie die betrekking heeft op de tijdsperiode van nu. De vrede die Paulus benoemt zal een valse vrede zijn. Deze valse vrede zal namelijk uitmonden in een oorlog. Dit zal de oorlog van Ezechiël 38 en 39 zijn. De genoemde landen in Ezechiël 38 zullen hoogstwaarschijnlijk Israël aanvallen. U kunt mijn artikel ‘Damascus zal binnenkort vernietigd worden (Jesaja 17:1)’ lezen om meer informatie over Ezechiël 38 te verkrijgen. Mijns inziens komt deze oorlog na drieënhalfjaar op zijn hoogtepunt, omdat de Abraham-akkoorden verbroken zullen worden. Hierdoor zijn het valse vredesakkoorden.

Het geslacht
Inmiddels weten we dat Israël op 14 mei 1948 is herboren. Psalmen 90:10 vertelt ons: “De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.” Een geslacht is dus 70 tot 80 jaar. Daarnaast weten we dat Jezus heeft gezegd in o.a. Markus 13:30: “Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn.” Op 14 mei 2021 bestaat Israël exact 73 jaar, maar we weten dat er nog een zevenjarige grote verdrukking is. Als de grote verdrukking in 2021 begint, staan we na de grote verdrukking op exact 80 jaar. Dit is precies de tijdsperiode van een geslacht zoals Psalmen 90:10 ons verteld. Ik geloof in het pure Woord van God. Mijns inziens zal deze profetie vervuld worden. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus Zijn kinderen altijd aanwijzingen geeft. Verder moet u niet vergeten wat Paulus ons schrijft. Ik citeer: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft (1 Thess. 5:1).” Thessalonicenzen hoofdstuk vier en vijf zijn niet los van elkaar te koppelen. Deze hoofdstukken gaan allebei over de opname. De dag en het uur weten we inderdaad niet (Matt. 24:36), maar het seizoen noemt de Heere niet.

Verder vertaalt de NKJV (= New King James Version) het nog veel beter. Ik citeer: “But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you (1 Thess. 5:1).” In deze vertaling wordt het seizoen specifiek benoemd. Deze vertaling ligt dichter bij de Griekse grondtekst. In de NKJV wordt hoofdstuk vijf van Thessalonicenzen ‘The day of the Lord’ genoemd. Dit hoofdstuk heeft een andere titel in onze Statenvertaling en Herziene Statenvertaling, waardoor we misschien de eenheid van de hoofdstukken vier en vijf in Thessalonicenzen missen.

Door het typen van dit artikel kwam ik tot een nieuw inzicht. Op het moment dat zij zeggen ‘vrede en veiligheid’ weten we dat de barensweeën beginnen. Het eerste Abraham-akkoord is getekend op 15 september. Als we nu negen maanden (vanwege barensweeën) vooruit rekenen, komen we op 15 mei 2021 uit. Is dit een profetie over een zeer spoedige opname? Ik weet dat we geen datum kunnen benoemen, maar ik geloof niet in toeval. Dit komt goed overeen met de tijdsduur van het geslacht. Het belangrijkste is dat we Hem elke dag verwachten (net zoals Paulus). Als we Hem verwachten, komt de opname niet als een dief in de nacht. Hierdoor zijn we altijd voorbereid. De allerbelangrijkste vraag is: “Heeft u Jezus aangenomen als Redder?”

Kenneth

Bronnen
CIDI (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info