Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

08-01-2021

Damascus zal binnenkort vernietigd worden (Jesaja 17:1)

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de blijvende luchtaanvallen van Israël op Damascus. Volgens Syrische staatsmedia hebben woensdagavond laat Israëlische luchtaanvallen rondom Damascus plaatsgevonden. Getroffen locaties zouden door Iraanse troepen worden gebruikt en zijn in het verleden al eerder getroffen.

Vermeende Israëlische luchtaanvallen rondom Damascus (06-01-2021)
Syrisch staatsmedium SANA meldt dat de luchtaanvallen net na 11 uur ’s avonds begonnen. De doelwitten waren ten westen en ten zuiden van Damascus. Israëlische vliegtuigen vuurden vanuit het luchtruim boven de Golan raketten af, waartegen Syrische luchtafweer in actie kwam. Verschillende getuigen – ook in Noord-Israël – konden lichtbollen van projectielen in de lucht zien.

De gebieden die zijn getroffen, kennen aanwezigheid van de Iraanse Revolutionaire Garde en Iraanse proxies. De Garde vecht mee aan de zijde van president Assad in de Syrische burgeroorlog. In ruil hiervoor heeft Iran vrijheid gekregen om militante proxies zoals Hezbollah in Libanon en Syrië te bewapenen en zich zo aan de grens met Israël in te graven. Sinds de start van de Syrische burgeroorlog in 2011 heeft de Israëlische luchtmacht honderden luchtaanvallen in Syrië uitgevoerd. Hiermee willen ze de Iraanse wapentransporten bestemd voor Iraanse proxies bestrijden.

De Israel Defense Forces (IDF) heeft geen commentaar over de vermoedelijke Israëlische luchtaanvallen rondom de Syrische hoofdstad. Een week eerder zei Israël ook niks over een luchtaanval op een wapendepot vlak bij Zabadani. Toen werd op de Syrische luchtafweer gereageerd met een bombardement op een luchtafweerbatterij vlak bij Damascus. Een aantal dagen eerder werden wapenopslagplaatsen vlak bij Masyaf getroffen.

In november heeft de Israëlische ambassadeur Gilad Erdan de VN-Veiligheidsraad gevraagd actie te ondernemen tegen de Iraanse aanwezigheid in Syrië. De aanleiding voor zijn oproep was de recente vondst van explosieven in het grensgebied van Israël en Syrië. Volgens de IDF zit een eenheid van de Quds-macht achter het leggen van de explosieven. De Quds-macht is de divisie van de Iraanse Revolutionaire Garde die regionale bondgenoten zoals de Libanese Hezbollah, de Houthi-rebellen in Jemen en volksmilities in Irak trainen en bewapenen (1).

Wat heeft de luchtaanval op Damascus voor profetische betekenis?
De profeet Jesaja vertelt ons over de vernietiging van Damascus. Jesaja 17:1 vertelt ons: “De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne.” Er zijn in deze stad zeer veel wapens en explosieven opgeslagen. Dit willen ze allemaal gaan gebruiken om Israël te vernietigen. Het is niet onbekend dat de landen in het Midden-Oosten dit al sinds 1948 willen. U kunt in mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ meer hierover lezen. De God van Israël laat Zijn oogappeltje niet vernietigen. De wapens en explosieven in Damascus zijn een bedreiging voor Israël. Vandaar dat Hij de vernietiging van Damascus heeft laten profeteren door de profeet Jesaja.

De oorlog uit Ezechiël 38 en 39
Nu weten we dat Damascus in het noorden van Syrië ligt. Aan deze noordkant zijn momenteel troepen van Turkije (2), Rusland en Iran (3) gevestigd. In het Oude Testament vertelt de profeet Ezechiël ons in hoofdstuk 38 over de profetie van Gog. Het is duidelijk dat Gog Rusland is, en dat Rusland ook zeker niet alleen is in de strijd tegen Israël. De Turken zijn Beth-Togarma en Perzië is Iran. Verder is Cusj Soedan. Put bestaat niet alleen uit Libië, maar ook Algerije en Tunesië horen erbij naar mijn idee. Dit denk ik, omdat we in de Bijbel kunnen lezen, dat Put groter was dan alleen Libië. Gomer is Oost-Europa, maar er zijn ook verschillende Bijbelonderzoekers die denken dat de grenzen tot Duitsland lopen. Opvallend is dat Soedan momenteel bij de Abraham-akkoorden gevestigd is. Hierover heb ik in mijn vorige artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ geschreven. Bovendien heb ik uitgelegd waarom dit een valse vrede is. Uit deze profetie blijkt dit ook, want de bovengenoemde landen uit Ezechiël 38 zullen Israël aanvallen. In mijn vorige artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ heb ik geschreven dat ik denk, dat er een korte oorlog zal zijn na de opname van de gemeente. Dit is een begin van de oorlog uit Ezechiël 38 en 39. De genoemde landen in Ezechiël 38 zullen hoogstwaarschijnlijk Israël aanvallen, maar dan komt de antichrist. Hij zal nadat de oorlog is begonnen, komen met een ‘verlossende’ vrede en een zevenjarig vredesakkoord op tafel leggen. Hierbij zal hij het verbond voor velen versterken. Waarschijnlijk met de landen van de huidige Abraham-akkoorden en nog meer dan dat. Ik geloof ook dat een aantal landen uit Ezechiël 38 erbij zullen zitten.

Ik citeer uit Ezechiël (38: 3-12): “Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.”

Ik citeer uit Ezechiël (38: 13-19): “Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen? Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen? Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen! De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen.”

Uit deze verzen zien we dat de bovengenoemde landen Israël zullen aanvallen. Ik geloof dus dat dit een korte oorlog na de opname is. Verder geloof ik dat kort hierna de antichrist zal zorgen voor wereldwijde vrede. We lezen wel, dat de HEERE Rusland iets op het hart legt, dat is namelijk een aanval op Israël. Rusland gaat zich gereed maken voor de strijd samen met alle andere bondgenoten. Mijns inziens zal dit tegen het regime van de antichrist zijn, omdat hij het vredesverbond met de landen na drieënhalfjaar verbreekt. Dit lijkt mij een goed moment om aan te vallen. De antichrist zal een verdeeld wereldrijk hebben hierdoor. Rusland en zijn bondgenoten zullen komen om te roven. Dit kunnen we uit de profetie van Ezechiël opmaken. Verder zal de antichrist na drieënhalfjaar, als hij de Abraham-akkoorden verbreekt, door de wereld aanbeden willen worden (Openb. 13:15). Ik geloof dat de landen van Ezechiël 38 dit niet accepteren, omdat zij sowieso altijd al uit zijn geweest op de vernietiging van Israël. Na vele dagen zullen ze gestraft worden. Ik denk dat dit aan het einde van de zevenjarige grote verdrukking is. Rusland en zijn bondgenoten hebben namelijk een aversie tegen Israël, dus ook zij zullen uiteindelijk niet overwinnen. De God van Israël zal zich houden aan zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob. Wat mij verder nog opviel, is de aardbeving uit Ezechiël 38 de aardbeving uit Openbaring 16:18? Het is immers de zevende en laatste schaal, die komen zal over deze aarde. Hierdoor weten we dat deze aardbeving plaatsvind aan het einde van de zevenjarige grote verdrukking. Bovendien lezen we dat het heel de wereld de aardbeving zal voelen. Dit komt overeen met Openbaring 16 vezen 18 en 19. In mijn artikel ‘Aardbevingen in verscheidene plaatsen (Mattheüs 24:7)’ vertel ik meer over de krachten van aardbevingen.

Al met al zie ik het niet als toeval, dat Rusland, Iran en Turkije bij de noordkant van Israël staan. Ik probeer zo logisch mogelijk het verloop van deze profetie toe te lichten, maar u moet begrijpen dat het een profetie blijft. Exact vertellen hoe het gaat, zal nu nog niet kunnen. Ik probeer mij wel zo goed mogelijk aan de Schriften te houden. Verder weten we wel een ding zeker, dat Damascus binnenkort vernietigd zal worden. Het voorspel zien we al jaren. Ik geloof dat de verwoesting zeer snel zal gebeuren. Hieronder kunt u eerdere aanvallen op Damascus zien.

Eerdere aanvallen op Damascus
• Israël valt wapendepot bij Damascus aan op 22-09-2017 (4).
• Israël valt wapendepots bij Damascus aan op 25-12-2018 (5).
• Israël bestookt omgeving Damascus met raketten op 20-12-2019 (6).
• Airbus in ‘groot gevaar’ na luchtaanval Israël in Syrië op 06-02-2020 (7).
• Israël valt militaire doelen in Syrië aan op 20-07-2020 (8).
• Israël valt Syrische en Iraanse doelen aan, ‘drie militairen gedood’ op 17-11-2020 (9).
• Vermeende Israëlische luchtaanvallen rondom Damascus op 06-01-2021 (1).

Kenneth

Bronnen
CIDI (1)
Christenen voor Israël (2)
Reformatorisch Dagblad (3)
NOS (4)
De Telegraaf (5)
RTL Nieuws (6)
De Volkskrant (7)
De Morgen (8)
NOS (9)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info