Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

22-01-2021

De derde tempel is gereed om gebouwd te worden

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de toekomstige bouw van de derde tempel. Deze derde tempel zal in de nabije toekomst gebouwd worden op de Tempelberg. Rondom de Tempelberg is er altijd strijd geweest. Tot tweemaal toe is de tempel verwoest en later werden de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee op deze heilige plaats gevestigd. Aan de ene kant zien we dus dat God Jeruzalem en de Tempelberg heeft uitgekozen om daar Zijn Naam te vestigen (1 Kon. 9:3, 11:36). Aan de andere kant zien we ook hoe satan voortdurend de vestiging van Gods Naam probeert te ontkrachten. Continu probeert hij zijn naam aan de tempel te verbinden. De Tempelberg staat nog altijd in het middelpunt van het conflictgebied.

De Zoon geïmiteerd
Volgens de Bijbel zal die strijd in de toekomst tot een climax komen. God heeft een Zoon, maar de Bijbel leert dat satan als imitator ook een zoon heeft. De apostel Paulus omschrijft hem als: ‘de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet (2 Thess. 2: 3-4).’ Satan streeft ernaar om als God te zijn (Jes. 14: 12-14, Ezech. 28: 15-16). Hij wil zich erg graag op Gods heilige berg in de tempel laten aanbidden. In de tijd dat Paulus dit schreef, moest de tweede tempel nog verwoest worden. Denk ook aan Openbaring 11. Hier lezen we over de buitenste voorhof van de tempel die aan de heidenen wordt gegeven en 42 maanden vertrapt zal worden. Deze profetie zal evenals de zeventigste jaarweek van Daniël nog worden vervuld (Dan. 9:27). Daarover hoeven we niet te twijfelen, want God maakt Zijn Woord waar!

Het Tempelinstituut
Binnen het Jodendom is er een verlangen naar de herbouw van de tempel. Zo richtte rabbijn Yisrael Ariel in 1987 het Tempelinstituut op om alles voor de herbouw van de tempel gereed te maken. In de loop van de tijd zijn alle tempelattributen gemaakt. Verder zijn ook de bouwtekeningen al klaar. Er is zelfs een Sanhedrin (Joodse raad) samengesteld evenals een opleidingscentrum voor priesters. Voor hen worden in de woestijn oefensessies gehouden en volgens hun website zou zelfs de belangrijke rode vaars reeds zijn gefokt (zie Num. 19: 2-13).

De rode vaars
Het Tempelinstituut heeft de geboorte aangekondigd van een rode vaars. Dit is een jonge koe die nog niet heeft gekalfd. Dit kan volgens CBN News de weg banen voor de vervulling van een belangrijke Bijbelse profetie. Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel. Op 28 augustus 2018 werd de rode vaars naar verluid geboren. Dit gebeurde in Israël. Volgens het Tempelinstituut wordt de rode vaars volgens de Joodse wetten van de Thora grootgebracht. Het belangrijkste doel van het Tempelinstituut is de herbouw van de tempel. De rode vaars is voor hen van groot belang, omdat iemand die onrein is de tempel niet mag binnengaan. Ze noemen de vaars het laatste missende ingrediënt voor de tempel. Het verlangen naar de tempel is zeer sterk. Zij denken namelijk dat het voor hen nauw samenhangt met de komst van de (valse) Messias (1).

De (valse) Messias zal volgens hen pas komen als de tempel gereed is. De traditie leert dat er vanaf Mozes tot aan de verwoesting van de tweede tempel negen rode vaarzen zijn geslacht. De tiende zal door de (valse) Messias zelf geslacht worden. Dit is wat de website van het Tempelinstituut ons verteld (2). De website van het Tempelinstituut zegt ook nog het volgende: “Het gebod roept op dat het dier een "vaars" moet zijn, dat wil zeggen, 3 of 4 jaar oud; hoewel ook een ouder dier zou kunnen worden gebruikt (3).” Nu weten we dat er op 28 augustus 2018 naar verluid een rode vaars is geboren. Die rode vaars zou in de praktijk eind augustus 2021 beschikbaar kunnen zijn voor de valse Messias. De Bijbel zegt nergens dat deze tegenstander de offerdienst zal instellen, maar de Bijbel leert ons wel dat hij de offerdienst zal beëindigen (Dan. 9:27). Het is dus niet ondenkbaar dat hij die zelf eerst zal instellen en mogelijk zelfs een rode vaars zal slachten. De verwachting van deze valse Messias en het streven naar een nieuwe tempel kunnen dus gemakkelijk misbruikt worden door hem. Verder weten we dat de opname van de gemeente elk moment kan plaatsvinden. Daarnaast weten we dat de valse Messias zich kort na de opname zal openbaren. In de praktijk zou hij die rode vaars dus gereed kunnen hebben. Naar mijn mening is dit erg bizar, want we zien alle profetieën bij elkaar komen. Het podium voor de antichrist wordt overduidelijk opgezet. Zie ook al mijn andere nieuwsartikelen.

Al in juni 2014 publiceerde het Tempelinstituut een filmpje. Dit filmpje was van een in Amerika geboren rode vaars. Blijkbaar voldeed deze toch niet, want een jaar later startte men een campagne om geld te werven voor een fokprogramma in Israël zelf. Via de website www.indiegogo.com werd in twee maanden tijd 40.000 dollar opgehaald. In totaal is er 125.000 dollar nodig voor onder andere embryo-implantatie, verzorging van de dieren, rabbinaal toezicht, huisvesting en veiligheidsmaatregelen. Dit zijn behoorlijke geldbedragen (4).

Het toekomstige drama op de Tempelberg
Dit brengt ons dan ook bij het grote drama dat zich in de eindtijd op de Tempelberg zal afspelen. Op listige wijze zal de ‘mens van de wetteloosheid’ het Joodse volk misleiden door zich voor te doen als Israëls beloofde Messias. In mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ heb ik geschreven dat ik denk, dat er een korte oorlog zal zijn na de opname van de gemeente van Jezus. Dit is een begin van de oorlog uit Ezechiël 38 en 39. De genoemde landen in Ezechiël 38 zullen hoogstwaarschijnlijk Israël aanvallen, maar dan komt de antichrist. Hij zal nadat de oorlog is begonnen, komen met een ‘verlossende’ vrede en een zevenjarig vredesakkoord op tafel leggen. Dat is ook het moment dat de zevenjarige grote verdrukking officieel ingaat. Zie mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ om meer over het zevenjarig vredesakkoord te lezen. Verder kunt u mijn artikel ‘Damascus zal binnenkort vernietigd worden (Jesaja 17:1)’ lezen om meer informatie over Ezechiël 38 te verkrijgen.

Aangezien de orthodoxe Joden binnen afzienbare tijd de grootste groep in Israël zullen vormen, zal hij ongetwijfeld vooral hen misleiden door zoveel mogelijk op hun gedachtegoed aan te sluiten. Als valse Messias (= antichrist) zal hij akkoord geven om de derde tempel te bouwen. Mijns inziens zal de tempel aan het begin van de grote verdrukking herbouwd worden. In deze tempel zal hij zich na drieënhalfjaar laten aanbidden (Openb. 13:15). Denk hierbij aan wat onze Heer Jezus tegen de religieuze leiders van Zijn tijd zei: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen (Joh. 5:43).”

Wat een dieptepunt zal dit voor het Joodse volk worden! De valse Messias die zij verwelkomen, zal zich uiteindelijk tegen hen keren. Met dit gegeven in het achterhoofd kunnen we ons ook meer verplaatsen in het moment dat ze Hem zullen zien die zij doorstoken hebben. In Zacharia 12:10 staat: “Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” Zie mijn artikel ‘De G7-top transformeert dit jaar naar de D10-top’ om meer te lezen over de samenwerkingen van de valse Messias. In dit artikel lezen we ook dat hij zijn totale macht uittrekt om velen uit te roeien.

Het Messiaanse Vrederijk
In het Messiaanse Vrederijk zal de tempel herbouwd worden (Ezechiël 40 t/m 48). Let op: deze tempel moeten we niet verwarren met de derde tempel die in de nabije toekomst gebouwd wordt. In deze tempel zal namelijk de mens van de wetteloosheid (= antichrist) plaatsnemen.

Het is overigens erg verdrietig dat er ook vanuit het christendom zoveel steun is voor dit project. Er wordt veel geld gedoneerd voor de herbouw van de tempel. De Israëlische voorganger Meno Kalisher zei onlangs nog: “Als kerk, het Lichaam van Christus, moeten we blijven bij onze roeping. Dat is namelijk het rijke Evangelie van Jezus de Messias delen met Jood en heiden. Dat is onze taak, blijf daar dan ook bij!” In het Messiaanse Vrederijk zal onze Heer Jezus Christus zowel Koning als Priester zijn naar de verordening van Melchizedek. In Zacharia 6:13 staat: “Hij zal de tempel van de HEERE bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.”

Een waarschuwing voor de Joden
Wie dit beseft en het Joodse volk liefheeft, wil hier natuurlijk voor waarschuwen. Hoe kunnen we dat beter doen dan hen teksten te laten lezen? Onze Heer Jezus Zelf zegt: “Laat hij die het leest, daarop letten!” Dit is in de context van de valse Messias (Matt. 24:15). Laten we ons dus vooral blijven inzetten om nog velen dat Woord te geven. Naast de ernstige waarschuwing voor de valse Messias vertelt de Bijbel gelukkig ook over de ware Messias. Alle rituelen en voorwerpen in de tabernakel zijn een voorafschaduwing van iets wat nog moet komen. De apostel Paulus legt aan de Hebreeën de diepere betekenis achter de rode vaars uit. In Hebreeën 9: 13-14 staat: “Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus (Grieks voor Messias), Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” De as van de rode vaars reinigde van de aanraking met de dood, zodat men weer het heiligdom kon betreden. Het offer van Christus reinigt ons van alles, zodat we de levende God weer kunnen dienen! De allerbelangrijkste vraag voor nu is: “Heeft u Jezus aangenomen als Redder?”

Kenneth

Bronnen
CIP (1)
The Temple Institute (2)
The Temple Institute (3)
Israël en de Bijbel (4)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info