Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

10-03-2021

Komen Mozes en Elia binnenkort getuigen?

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de komst van de twee getuigen in de stad Jeruzalem. Hoogstwaarschijnlijk zullen dit Mozes en Elia zijn. In Openbaring 11: 1-14 lezen we over de Heere Zijn twee getuigen. Laten we eens kijken wat deze verzen ons vertellen. Ik citeer: “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.”

We kunnen lezen dat de twee getuigen twaalfhonderdzestig dagen lang gaan profeteren. Dat is precies drieënhalfjaar. Dit zal de eerste periode van de zevenjarige grote verdrukking zijn. Lees mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ om meer over de zevenjarige grote verdrukking te lezen. Verder lezen we dat de heidenen tweeënveertig maanden lang de heilige stad (= Jeruzalem) zullen gaan vertrappen. Dit is ook weer een tijdsbestek van drieënhalfjaar. Dit is in dezelfde periode als de twee getuigen gaan getuigen. Dit is door de profeet Zacharia al lang geleden geprofeteerd. Zacharia profeteerde in het jaar 520 voor Christus in Jeruzalem. In Zacharia 4:3 staat geschreven: “Met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan.” Dit moeten de twee getuigen voorstellen. Om dit te begrijpen, moeten we Openbaring 11:4 gelezen hebben. Hier vertelt de Heere dat zij de twee olijfbomen en de twee kandelaars zijn, die voor de God van de aarde staan. Later in Zacharia hoofdstuk 4 wordt het nog duidelijker dat het over twee aangestelde gezagsdragers gaat. In Zacharia 4:14 staat namelijk: “Daarop zei Hij: Dat zijn de twee gezalfden, die bij de Heere van heel de aarde staan.”

Deze twee getuigen zullen macht krijgen van de Heere. Zij kunnen grote tekenen doen. Denk hierbij aan vuurspuwen, het weer bepalen, de wateren veranderen in bloed en de aarde treffen met allerlei plagen. Zij hebben de macht om dit oneindig vaak te doen. Al deze tekenen en wonderen zullen wereldwijd groot nieuws zijn. Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de valse profeet), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. De valse profeet zal dus de twee getuigen doden. Ook dit zal wereldwijd groot nieuws zijn. Met de huidige technologieën zullen alle ogen dit te zien krijgen. Na drieënhalve dag zal er een levensgeest uit God in de twee getuigen gaan. Hierna zullen zij op hun voeten gaan staan en dan zullen de mensen een luide stem uit de hemel horen. Vervolgens zullen zij omhoog naar de hemel gaan, in een wolk, en hun vijanden zullen de twee getuigen nakijken. Op datzelfde uur zal er een grote aardbeving plaatsvinden. Een tiende deel van Jeruzalem zal instorten. Bij deze aardbeving zullen zevenduizend bekende personen van naam gedood worden. De twee getuigen zullen dus opstaan uit de dood. Verder zullen ze hen naar de hemel zien gaan. Dit wordt nog veel groter nieuws. Alle nieuwszenders en mediakanalen zullen dit onmiddellijk uitzenden. Mocht u dit artikel lezen als dit al gebeurd is, dan weet u bij deze dat de Bijbel waar is.

Daarnaast zullen niet alleen de twee getuigen gaan profeteren. Er zijn namelijk ook 144.000 verzegelde mannen uit de twaalf stammen van Israël (Openb. 7: 1-8, 14: 1-5). Deze hebben allemaal een evangeliserende taak. Hoe zwaar die zevenjarige grote verdrukking ook is, hoop is er wel. Johannes vertelt ons namelijk: “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.” Johannes kreeg van een van de ouderlingen te horen waar deze grote menigte vandaan kwam. Johannes schrijft ons: “En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.”

Waarom denk ik dat Mozes en Elia de twee getuigen zijn?
De Bijbel vertelt ons niet precies wie de twee getuigen zijn, maar waarschijnlijk zijn dit Mozes en Elia. Zij waren het die tijdens de verheerlijking op de berg aan de drie discipelen verschenen (Matt. 17:3-4). Verder vertelt Maleachi 4:5 ons: “Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.” Daarnaast hebben we net gelezen over de wonderen die de twee getuigen doen. Deze wonderen zijn kenmerkend voor Mozes (Ex. 7, 8, 9, 10, 12) en Elia (1 Kon. 17:1). In het Oude Testament deden zij deze wonderen namelijk ook.

Mozes was een profeet die door God gebruikt werd om Zijn volk te verlossen. Mozes was de profeet die de plagen over Egypte liet komen. Zo heeft Mozes water in bloed veranderd. Dit gebeurt ook weer in de nabije toekomst. Hij had ook de wet van God ontvangen op de berg Sinaï (Ex. 19, 20). Hiermee zou Mozes, als een van de getuigen, kunnen verwijzen naar de Heere Jezus. Onze Heere is namelijk de vervulling van de wet (Matt. 5:17).

Elia was een belangrijke profeet. Hij zou kunnen verwijzen naar de Heere Jezus als DE Profeet. De twee getuigen hebben macht om de hemel te sluiten en om vuur uit de hemel te doen neerdalen. Dit is ook wat Elia heeft gedaan in zijn tijd. Hij deed dit om het volk tot bekering te roepen. Verder wilde hij het volk de ware God laten zien. Elia heeft het drieënhalfjaar niet laten regenen. Dit is opvallend, want de twee getuigen zijn ook drieënhalfjaar het Evangelie aan het verkondigen in de grote verdrukking.

Tijd om te bekeren
Al met al zullen de twee getuigen voor veel opschudding zorgen. Het zal overal wereldnieuws worden, want er is denk ik niemand die nooit van Mozes heeft gehoord. Mijns inziens zullen zij zeer spoedig terugkomen, omdat de opname van de gemeente elk moment kan plaatsvinden. U kunt mijn video ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ bekijken om meer over de opname te horen. Toen Noach 120 jaar lang aan de ark bouwde, dachten de mensen ook dat hij niet goed bij zijn hoofd was. Zo is het nu ook met tussentijdse komt (= de opname) van onze Heere Jezus. De tweede komst van Jezus zal aan het einde van de zevenjarige grote verdrukking zijn. Deze tweede komst valt precies uit te rekenen, omdat deze zevenjarige grote verdrukking ingaat als de antichrist met het zevenjarige vredesakkoord komt. Ook dit zal wereldwijd breaking news zijn. Alle vervulde profetieën wijzen erop dat 2021 wel eens het startschot van de grote verdrukking kan worden. Het huidige wereldbeeld liegt er niet om. We worden geconditioneerd voor het systeem van het beest. Voor meer informatie kunt u al mijn andere nieuwsartikelen lezen. Als u de zevenjarige grote verdrukking wilt ontvluchten, zou ik u willen oproepen om te bekeren van uw zonden, want door Jezus aan te nemen, ontvlucht u het!

KennethTerug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info