Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

11-03-2021

De paus is ontmaskerd als de valse profeet uit Openbaring

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de ontmaskering van de paus. Paus Franciscus zorgt ervoor dat veel mensen hun wenkbrauwen fronsen.

In het oude Ur, de geboorteplaats van Abraham, dringt de paus aan op vrede onder monotheïstische religies
De heilige stad in de bakermat van de beschaving heeft duizenden jaren de volkeren van de regio gediend, maar is grotendeels onontgonnen gebleven; sommige deskundigen zijn van mening dat de schatten ervan kunnen wedijveren met het Egyptische Gizeh. (1)

Staande in de traditionele geboorteplaats van de Bijbelse Abraham, de vader van het joodse, christelijke en islamitische geloof, riep paus Franciscus zaterdag de islamitische en christelijke religieuze leiders van Irak op om vijandigheden opzij te zetten en samen te werken voor vrede en eenheid. Hij zei tegen de aanwezigen op de interreligieuze bijeenkomst: "Dit is ware religiositeit: God aanbidden en onze naasten liefhebben." Francis reisde naar de ruïnes van Ur in het zuiden van Irak om zijn boodschap van interreligieuze tolerantie en broederschap kracht bij te zetten tijdens het allereerste pauselijke bezoek aan Irak, een land dat wordt verscheurd door religieuze en etnische verdeeldheid.

Met een prachtige ziggurat in de buurt, vertelde Franciscus de geloofsleiders dat het passend was dat ze samenkwamen in Ur, "terug naar onze oorsprong, naar de bronnen van Gods werk, naar de geboorte van onze religies om samen te bidden voor vrede als kinderen van Abraham.” Op het 6000 jaar oude archeologische complex in de buurt van Nasiriyah zei de paus: “Laten we vanuit deze plaats, waar het geloof werd geboren, uit het land van onze vader Abraham, bevestigen dat God barmhartig is en dat het de grootste godslastering is om hem te ontheiligen. Dat is namelijk door onze broeders en zusters te haten. Vijandigheid, extremisme en geweld komen niet voort uit een religieus hart: het zijn verraad aan religie."

Eerder had Francis een historische ontmoeting in het nabijgelegen Najaf met de beste sjiitische geestelijke van Irak, groot ayatollah Ali al-Sistani, de spirituele leider van de meeste sjiitische moslims in de wereld. De bijeenkomst, op de tweede dag van het allereerste pauselijke bezoek aan Irak, markeerde een mijlpaal in de moderne religieuze geschiedenis en een mijlpaal in de inspanningen van Franciscus om de dialoog met andere religies te verdiepen. Sistani, 90, "bevestigde zijn bezorgdheid dat christelijke burgers zoals alle Irakezen in vrede en veiligheid zouden moeten leven, en met hun volledige grondwettelijke rechten."

Sistani is uiterst teruggetrokken en verleent zelden vergaderingen, maar maakte een uitzondering voor het ontvangen van Francis, een uitgesproken voorstander van interreligieuze dialoog. Franciscus ging vervolgens rechtstreeks naar de woestijnlocatie van de oude stad Ur, waar wordt aangenomen dat Abraham in het tweede millennium voor Christus is geboren. “Het begon allemaal hier”, zei Francis na het horen van vertegenwoordigers van de diverse religieuze gemeenschappen in Irak. "Deze gezegende plek brengt ons terug naar onze oorsprong", zei hij. "We lijken naar huis te zijn teruggekeerd", zei hij daaropvolgend.

Ur, in het Hebreeuws bekend als Ur Kasdim en in het Engels als Ur van de Chaldeeën, wordt in Genesis drie keer genoemd. Hoewel het niet expliciet wordt vermeld, wordt er wel gesuggereerd dat Abraham daar vandaan komt voordat hij naar het land Kanaän reisde.

Gladde prater
Mijns inziens kan de paus erg smooth praten. Als we dit lezen, klinkt het allemaal prachtig wat hij zegt. Ik denk dat we allemaal gevoelig zijn voor vrede, eenheid, naasten liefhebben en broederschap. Normaal gesproken vind ik deze woorden ook prachtig, maar ik zal proberen uit te leggen waarom de paus misleidend is voor de gemeente van Jezus. Ware christenen noemen het geloof geen religie, omdat ware christenen weten dat Jezus leeft. De paus spreekt over religiositeit. Erg kwalijk in mijn ogen. Daarnaast lezen we dat hij steeds over God spreekt, als ‘christen’ zou hij juist over Jezus moeten spreken. Zeker in het bijzijn van anderen religieuze leiders. Verder hangt de paus het monotheïsme aan. Dat is het geloof in het bestaan van één God. In eerste instantie klinkt dit oké, maar niet als alle religies samengesmolten worden. Hier gaan we zo meer over lezen. Die Ene God Zijn Naam is Jezus Christus, waardoor het monotheïsme niet meer relevant is. Als ‘christen’ hoort hij de waarheid te verkondigen en te verdedigen, dan had hij pas echte liefde voor zijn broeders en zusters.

Wat is de waarheid?
De waarheid is Jezus. Jezus vertelt aan de discipel Thomas hoe hij in de hemel kan komen. Johannes schrijft ons: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14:6).” Dit is misschien wel een van de krachtigste Bijbelteksten, omdat we alle andere religies hiermee ontkrachten.

De paus is egoïstisch
Als ik zeg dat de paus egoïstisch is, is dat eigenlijk nog zeer zacht uitgedrukt. Het is werkelijk waar schandalig dat hij zichzelf een ‘christen’ noemt. Hij zou de wereld moeten vertellen dat God Zijn Zoon Jezus bovenmate heeft verhoogd en Hem een Naam boven alle namen heeft geschonken (Filipp. 2: 5-11). De Bijbel is namelijk erg duidelijk over het feit dat we onszelf niet kunnen redden. Dit houdt in dat we ook niet gered kunnen worden het volbrengen van goede werken (zoals de Rooms-Katholieke Kerk en de islam denken). We moeten goed begrijpen dat we gered zijn door de genade van Jezus. Het is een gave van God (Efez. 2:8). Hij heeft ons schoongewassen met Zijn kostbaar bloed daar op Golgotha. Bij het geloof in onze Heere Jezus is het voor ons gedaan, maar alle andere religies denken zichzelf te kunnen redden. Zijn laatste woorden aan het kruis waren: "Het is volbracht (Joh. 19:30)." Hiermee is de boze en daardoor de dood overwonnen. Onze Heere Jezus is ook de enige die uit de dood is opgestaan, omdat Hij de dood overwonnen heeft. Is Maitreya ook opgestaan? Zijn alle pausen opgestaan? Is Shiva opgestaan? Waarom gebruikt de samenleving Jezus Christus als een vloek? Is dat niet omdat er een bepaalde kracht in Zijn Naam zit? Lukas schreef: "En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden (Hand. 4:12)." Kortom, religie zegt 'doen' en Jezus zegt: "Het is volbracht." Dit zou de paus overal ter wereld moeten verkondigen.

Vrede en veiligheid
Als ik de woorden vrede en veiligheid hoor, moet ik meteen denken aan wat Paulus ons schrijft. Ik citeer: “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten (1 Thess. 5:3).” De woorden ‘vrede en veiligheid’ worden wereldwijd verkondigd. Niet alleen onze koning zei het, maar ook alle anderen politieke leiders. Deze ‘vrede en veiligheid’ slaat op het Midden-Oosten, want Israël is de profetische tijdklok van de Bijbel. Israël sloot het derde officiële vredesakkoord op 15 september 2020. Dit was met de Verenigde Arabische Emiraten. Twee landen gingen de Verenigde Arabische Emiraten voor. Dit waren Egypte (1979) en Jordanië (1994). Inmiddels hebben Egypte, Jordanië, de VAE, Bahrein, Soedan, Marokko en Kosovo vrede met Israël. Deze vredesakkoorden zijn allemaal officieel ondertekend. Zelfs als u ongelovig bent, weet u dat dit ongekend is, want in het Midden-Oosten is er nog nooit vrede geweest. Ik moet alleen wel eerlijk tegen u zijn, want de Bijbel vertelt ons dat dit een valse vrede is. U kunt in mijn artikel ‘Damascus zal binnenkort vernietigd worden (Jesaja 17:1)’ hierover meer lezen. Dit gaat over de oorlog uit Ezechiël 38 en 39.

Verder zullen nog veel meer landen vrede sluiten met Israël. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit: Saudi-Arabië, Koeweit, Oman, Indonesië en Pakistan. In mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ kunt u meer hierover lezen. De woorden ‘vrede en veiligheid’ hebben namelijk een prachtige profetische betekenis.

Daarnaast lazen we dat Ali al-Sistani pleitte voor vrede en veiligheid. Het is ongelofelijk hoe Gods Woord tegens ons spreekt. Wanneer zij (politieke leiders/aanzienlijke mensen) zullen zeggen: er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Dit onverwachte verderf is de opname van de gemeente. De woorden ‘zij zeggen (1 Thess. 5:3)’ worden in de Griekse grondtekst vervangen voor één woord. Dat is het woord ‘legosin’ en dat is van het werkwoord 'lego', dat betekent oorspronkelijk: oplezen of vandaar uitlezen. Dit is grappig, want wat doen de politieke leiders als zij de woorden ‘vrede en veiligheid’ benoemen? Zij lezen het letterlijk op. Kijk maar eens naar de speech van onze koning op prinsjesdag. Mijns inziens is dit een mooie aanwijzing van de Griekse grondtekst.

Verder konden we lezen dat de paus opriep tot vrede en eenheid. Met eenheid bedoelt hij: eenheid in religie. De paus steekt het niet onder stoelen of banken, want hij pleit voor een one world religion. Hij heeft de grootste rol van alle religieuze leiders in het creëren van deze valse waarheid. Dit on-Bijbelse scenario speelt zich voor ons eigen ogen af. Wederom is het de paus die alle religieuze leiders met elkaar verbind, zodat ze uiteindelijk een eenheid zullen vormen. Dit zien we regelmatig op het wereldnieuws voorbij komen. Het is dus duidelijk dat de paus het Babylonische systeem uit het boek Openbaring nastreeft. Hij zal de key player in dit geheel zijn.

In de eerste drieënhalfjaar van de zevenjarige grote verdrukking zal het Babylonische systeem uit Openbaring alle wereldreligies samensmelten om één God te aanbidden. Dit zal een voorbereiding zijn voor het aanbidden van de antichrist in de laatste drieënhalfjaar van de grote verdrukking (Openb. 13: 5-8). De antichrist zal in de eerste drieënhalfjaar dodelijk gewond raken, maar dan zal hij door valse profeet genezen worden. Hierdoor zal de wereld hem gaan volgen en aanbidden. In het onderwerp ‘Waarom is de paus de valse profeet’ lezen we meer over het Babylonische systeem. De wereld zal compleet veranderen nadat de gemeente van Jezus is weggenomen. Kort hierna zullen de antichrist en de valse profeet geopenbaard worden. Mijns inziens wachten de machten totdat de gemeente weggenomen is, want zij kunnen hun geplande nieuwe wereldorde niet uitvoeren zolang de gemeente op aarde is. De gemeente houdt dus het podium voor de antichrist nog tegen.

Hij komt als een dief in de nacht
Paulus zegt ons dat wij niet in duisternis moeten zijn, zodat die dag ons niet overvalt als een dief in de nacht (1 Thess. 5:4). Dit moet dus over de opname van de gemeente gaan, want die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan de Vader (Matt. 24:36). De King James Version is de Engelse Bijbel. Dit is een zeer sterke vertaling die dichtbij de Griekse grondtekst ligt. In de King James Version wordt hoofdstuk vijf van Thessalonicenzen ‘The day of the Lord’ genoemd. Dit hoofdstuk heeft een andere titel in onze Statenvertaling en Herziene Statenvertaling, waardoor we misschien de eenheid van de hoofdstukken vier en vijf in Thessalonicenzen missen. Mijns inziens zijn deze hoofdstukken niet los van elkaar te koppelen, want beide hoofdstukken hebben betrekking op de opname. Inmiddels weten we dat we geen datum kunnen koppelen aan de opname.

Daarentegen kunnen we de tweede komst van Jezus wel uitrekenen. Hij zal namelijk aan het einde van de zevenjarige grote verdrukking komen. Wanneer begint de grote verdrukking? De grote verdrukking begint als de antichrist met het zevenjarige vredesakkoord komt. Exact zeven jaar later zal Jezus terugkomen op de Olijfberg (Zach. 14:4). Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zie die Hem doorstoken hebben (Openb. 1:7). Het belangrijkste is dat we Hem elke dag verwachten. Als we Hem verwachten, komt de opname niet als een dief in de nacht. Hierdoor zijn we altijd voorbereid.

Waarom is de paus de valse profeet?
Omdat in Openbaring 17:9 staat: “Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit.” Nu lezen we dat de vrouw op zeven bergen zit. De stad Rome ligt op zeven bergen. In de dagen van Johannes wordt Rome zelfs ‘de zevenheuvelige’ stad genoemd. Wie moet de vrouw dan voorstellen? In Openbaring 17: 5-6 staat: “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.” De vrouw stelt dus het grote Babylon voor. Het tekstgedeelte ‘Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde’ verwijst naar 2 Thessalonicenzen 2:7. In dit tekstgedeelte staat: “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen (= de opname) is.” Mijns inziens zag Johannes in hoofdstuk 17 een geheimenis over de verbintenis van de vrouw en de gemeente van onze Heere Jezus. In Openbaring 17: 5-9 lezen we namelijk dat de vrouw in Rome gevestigd is. Dit moet de paus met zijn Rooms-Katholieke Kerk zijn. De paus is dus het middelpunt van het wereldwijde Babylonische systeem. Dankzij de huidige kennis weten we dat het Vaticaan zeer machtig is. Het is terecht om de Rooms-Katholieke Kerk de valse gemeente onder de christelijke gemeente te noemen. Mijns inziens is de Rooms-Katholieke Kerk niet alleen voor de ‘christenen’ de grote misleiding, maar ook voor de gehele wereldbevolking. Waarschijnlijk weet u dit al, maar de islam is ontstaan vanuit de Rooms-Katholieke Kerk (ongeveer 600 jaar na Christus). Jezus sprak alleen over de gemeente, maar nooit over het katholieke, het protestante, het hervormde of een andere door mensen verzonnen stroming. Paulus vertelt ons: “Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie (Filipp. 1:27).” Het is juist zeer belangrijk dat we eensgezind zijn en geen verschillende stromingen met verschillende standpunten hebben. Hierdoor ontstaat verdeeldheid en Jezus is niet een Heere van verdeeldheid.

Het is inmiddels duidelijk dat de vrouw het grote Babylon wordt genoemd. Verder zien we ook dat er verschillende kerkstructuren zijn. Dat zijn Filadelfia en Laodicea (Openb. 3). In Laodicea hebben ze Christus buitenspel gezet. De scheiding wordt zeer duidelijk als de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. De ware gemeente zal voor de zevenjarige grote verdrukking weggenomen worden. Verder lezen we in Openbaring 17:6 dat de vrouw dronken is van het bloed van de heiligen. De vrouw die op het beest uit de zee zit, zal een one world religion invoeren. Het beest dat uit de aarde opkomt (= de valse profeet) zal de wereldbevolking aansporen om het merkteken te nemen. Daarnaast zal de valse profeet de mensen gaan verplichten om de antichrist te aanbidden (Openb. 13: 11-18). De heiligen die geweigerd hebben, zullen onthoofd worden om het getuigenis van Jezus (Openb. 20:4). Hierdoor zal de vrouw dronken zijn van het bloed van de heiligen.

Momenteel misleidt de Rooms-Katholieke Kerk meer dan een miljard mensen wereldwijd. Daarom denk ik de reactie van Johannes te snappen. In Openbaring 17:6 zegt hij: “En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.” Johannes staat natuurlijk helemaal perplex, omdat de valse profeet een onderdeel van de ‘eigen christelijke gemeente’ is, desondanks weet de ware gemeente wel beter. Verder zien we in het huidige wereldnieuws dat de paus spreekt als een draak. Dit is precies wat Openbaring 13:11 ons verteld. Ik citeer: “En ik zag een ander beest (= de valse profeet) opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.” De paus pleit voor een nieuwe wereldorde (= The Great Reset, de grote verdrukking) en is voor het vaccineren van de hele wereldbevolking. Dit zijn echter twee korte voorbeelden over de spreekwijze van deze draak. Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat de Rooms-Katholieke Kerk onderdeel is van de christelijke gemeente. Zij claimen namelijk dat de paus en Maria heilig zijn. Dankzij het pure woord van de Bijbel weten we dat zij niet heilig zijn. Elke paus sterft en nog geen een paus is uit de dood opgestaan. Het zijn dus gewoon mensen.

Een oproep tot de Rooms-Katholieke Kerk
Al met al is het opvallend dat de paus in Irak is geweest. Ik heb in dit artikel geprobeerd te visualiseren wie de valse profeet is. De paus bevindt zich op de voorgrond als het gaat om het samensmelten van alle wereldreligies. Mijns inziens is hij de key player in het Babylonische systeem. Verder denk ik ook dat dit het grote geheimenis uit 2 Thessalonicenzen 2:7 is. Het woord ‘geheimenis’ uit Openbaring 17:5 en 2 Thessalonicenzen 2:7 is in het Grieks vertaald ‘musterion’. Dit houdt voor Openbaring 17: 5-7 en 2 Thessalonicenzen 2:7 in: ‘iets dat niet gemakkelijk te begrijpen is, een hoger inzicht vereist.’ Hierdoor is het aannemelijk dat we het niet persé koppelen aan de huidige wetteloosheid in de wereld. Dit wordt namelijk door iedereen gemakkelijk doorzien. Daarom denk ik dat het geheimenis uit 2 Thessalonicenzen te maken heeft met de gemeente van Jezus. Ook denk ik dit omdat Johannes bovenmate verwonderd was. Johannes zal hoogstwaarschijnlijk het Vaticaan in zijn visioen gezien hebben. Verder zal hij waarschijnlijk het Vaticaan als onderdeel van de gemeente van Jezus gezien hebben. Inmiddels weten we dat dit te schandelijk voor woorden is.

Paulus schrijft ons: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten (Efez. 5: 11-14).”

Mocht u onderdeel zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, dan wil ik u graag aansporen om de gemeente van Thyatira eens te bestuderen (Openb. 2: 18-29). Mijns inziens is dit een omschrijving van de Rooms-Katholieke Kerk.

Het podium wordt gezet
Uit dit alles blijkt dat de paus het podium voor de antichrist aan het opzetten is. Als we deze dingen zien gebeuren, weten we dat opname elk moment kan plaatsvinden, want de gemeente van Jezus is niet bestemd voor de grote verdrukking (1 Thess. 5:9, 2 Thess. 2: 7-10). De grote verdrukking staat voor de deur lieve mensen. Als u de zevenjarige grote verdrukking wilt ontvluchten, zou ik u willen oproepen om te bekeren van uw zonden, want door Jezus aan te nemen, ontvlucht u het!

Kenneth

Bronnen
The Times of Israel (1)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info