Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

God roept en zoekt u! Want het laatste Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 6 - 19) gaat bijna van start...


Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. – Mattheüs 11: 28-30

Billboard gezien?
U bent niet voor niets op deze website terechtgekomen. Nieuwsgierig geworden naar de vraag die u op het billboard langs de snelweg heeft gezien? Heeft u posters in uw stad zien hangen of een visitekaartje ontvangen?

Geweldig nieuws!
De Bijbel vertelt u dat er een generatie christenen komt, die niet hoeven te sterven. Dit noemen we de opname van de Gemeente. De apostel Paulus, die uitgekozen werd door God en die geleid werd door de Geest van God, vertelt u het volgende hierover:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. – 1 Thessalonicenzen 4: 16-17

Een groot geheimenis uit de Bijbel
De opname is een groot geheimenis in het Woord van God. Graag wijs ik u op dit tekstgedeelte:

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. – 1 Korinthe 15: 51-52

Ook u bent welkom om bij de opname te zijn. De Heere Jezus Christus houdt van u. Hij is over u bewogen en verlangt ernaar dat u eeuwig bij Hem bent.

Wie blijven er straks achter?
Een ieder die het Evangelie van de Heere Jezus Christus verwerpt, blijft achter. De naasten die achterblijven, zullen door de periode van Openbaring hoofdstuk 6 t/m 19 moeten gaan. Dit noemen we de zevenjarige grote verdrukking, en dat is een periode van onheil en rampspoed voor de mensen die God verwerpen en het onrecht liefhebben.

De Heere is zo liefdevol, rechtvaardig, perfect en heilig, dat Hij de zonden niet kan verdragen. We hebben allemaal weleens iemand pijn gedaan. Daarnaast hebben we de wet, de tien geboden, die kennis geeft van zonden, allemaal weleens verbroken. Daarom is het belangrijk om te bekeren. Openbaring 22:15 vertelt u wie het oordeel zal ontvangen:

Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. – Openbaring 22:15

Hoe weet ik dat het laatste Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 6 t/m 19) bijna ingaat?
In de Bijbel staat hoe we het begin van de voleinding kunnen herkennen:

A. Er zal misleiding zijn.
B. Er zullen oorlogen en geruchten van oorlogen zijn.
C. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.
D. Er zullen hongersnoden zijn.
E. Er zullen besmettelijke ziekten zijn.
F. Er zullen aardbevingen in verschillende plaatsen zijn.

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. – Mattheüs 24: 4-8

De weeën waar de Heere Jezus Christus over spreekt, zijn al decennia lang bezig. Op dit moment zien we de frequentie van de weeën zeer sterk toenemen, dat is precies wat er gebeurt als een vrouw dichtbij haar bevalling komt. De afgelopen twee jaar zijn hier een bewijs van.

G. Door de Abraham-akkoorden, die ook het wereldnieuws haalde, omdat het een ongekend vredesplan tussen Israël en de Arabische landen is.

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. – 1 Thessalonicenzen 5: 1-3

De Bijbel spreekt over “vrede en veiligheid”, en dit slaat op Israël en de Abraham-akkoorden, want
Israël is Gods profetische tijdklok, dus ook die van de Bijbel. De huidige Abraham-akkoorden hebben in september 2020 gezorgd voor de “vrede en veiligheid” waar de Bijbel over spreekt. Overigens is dit een schijnveiligheid, want de Bijbel vertelt u dat er nog vele oorlogen in de grote verdrukking zullen komen.

U leest het goed, want wanneer zij, de wereldheersers en wereldmachten, zullen zeggen: er is “vrede en veiligheid”, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, en dit slaat op de dag van de Heere, dat is de complete periode van de zevenjarige grote verdrukking. In de grote verdrukking zal de antichrist, dat is satan in menselijke manifestatie, regeren voor zeven jaar. Het land Israël sluit hier dus een verbond met de dood, omdat de Abraham-akkoorden te maken hebben met het zevenjarige vredesakkoord uit de zeer nabije toekomst.

Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is! 
Omdat u zegt: Wij hebben
een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
zijn wij een verdrag aangegaan,
wanneer de alles wegspoelende gesel, (dat is de antichrist), voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons. – Jesaja 28: 14-15

Zij genezen de breuk van Mijn volk
op het lichtst, door te zeggen:
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede. – Jeremia 6:14

Dit dodelijke verbond, wat Israël heeft gesloten met meerdere Arabische landen, dat zal versterkt worden door de antichrist voor zeven jaar. Mijns inziens is het geen toeval dat meerdere Arabische landen op korte termijn bij de Abraham-akkoorden willen komen. Dit komt wekelijks in het wereldnieuws.

Hij, (de antichrist), zal voor velen het verbond (van de Abraham-akkoorden) versterken,
één week lang, (dat is zeven jaar). – Daniël 9:27

H. Doordat we zien dat er een één wereldregering, één wereldreligie en één wereldmunt ontstaat.

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. – 1 Johannes 2:18

De antichrist zal in de grote verdrukking regeren over elke stam, taal en volk, dat is de reden waarom er één wereldregering komt, die we overigens nu gevormd zien worden. Doordat centrale banken zoals de ECB en de FRS bewust geld blijven bijdrukken, waar geen goud tegenover staat, daardoor zal er hyperinflatie ontstaan (Openb. 6:6). Overigens ziet u op dit moment flinke stijgingen van de consumentenprijzen. Is dit toeval? Nee, want u staat vlak voor de tijdsperiode van Openbaring 6.

Na de opname van de Gemeente zal er een goede aanleiding zijn om het complete systeem te resetten. Dit wordt "The Great Reset" genoemd en hier wordt openlijk over gesproken. De gemaakte schulden van particuliere mensen zullen kwijtgescholden worden, mits u een digitaal vaccinatiepaspoort aan kunt tonen. Dit is het antichristelijke systeem van het grote "geestelijke" Babylon, wat zal heersen over volken, menigten, naties en talen (Openb. 17:5, 15). Uiteindelijk zullen de mensen die verloren gaan, het beest, dat is de antichrist, aanbidden. Hun namen zullen worden uitgewist uit het boek des levens.

En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. – Openbaring 13: 7-8

I. Doordat de technologie momenteel zodanig ver is, opdat mensen kunnen worden uitgesloten van het betalingssysteem d.m.v. de blockchaintechnologie, die verbonden is aan verschillende cryptocurrency, waardoor het eenvoudig is om één munt te centraliseren, waarmee men kan betalen, mits men het merkteken van het beest heeft.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. – Openbaring 13: 16-18

Het merkteken van het beest wordt op de splitsing van de grote verdrukking, dat is na drieënhalfjaar, ingevoerd. De antichrist zal tweeënveertig maanden lang, dat is de laatste drieënhalfjaar van de grote verdrukking, de Naam van de Heere lasteren (
Openb. 13: 5-6). Dit is het moment dat hij aanbeden wil worden. Bovendien zal hij zich vestigen in de herbouwde derde tempel in Jeruzalem. De plattegrond voor de herbouw van de derde tempel is al gereed.

De tegenstander, (de antichrist), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. – 2 Thessalonicenzen 2:4

Die koning, (de antichrist), zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. – Daniël 11:36

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij, (de antichrist), spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd, (dat is drieënhalfjaar). – Daniël 7:25

Zien we op dit moment dat het podium voor de antichrist wordt opgezet? Ja, want u ziet dat de Nederlandse grondwet wordt aangepast, en dit gebeurt niet alleen in ons land, want er worden wereldwijd grondwetten aangepast. Kijk maar eens naar Duitsland, Frankrijk en Italië. Ook daar wordt de duivelse QR-code, wat een opmaat naar het merkteken van het beest is, gerechtvaardigd.

1. Geen mondkapje = niet kunnen kopen of verkopen.
2. Geen QR-code = niet kunnen kopen of verkopen.

3. Geen merkteken (toekomstperspectief) = niet kunnen kopen of verkopen. 


J. Doordat de wetteloosheid in de wereld toeneemt, zien we de liefde van velen verkillen.

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. – Mattheüs 24:12

Bijbelse belofte
De Heere Jezus Christus doet Zijn Gemeente een belofte, want de gelovigen die voor Hem kiezen, worden weggerukt van deze aarde en zij zullen dus niet hoeven te sterven. Zij maken deze periode van grote verdrukking niet mee. Onder andere Openbaring 3:10 is een krachtig vers om dit aan te tonen:

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. – Openbaring 3:10

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef! - Ezechiël 18:32

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
 – 2 Petrus 3:9

Bent u klaar voor de opname? Hoort u bij de Heere Jezus Christus? Blijf niet achter
!
In deze video leg ik uit hoe u zich kunt bekeren.
How do you repent from sin? You can see it in this video (English version).

Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. - Titus 2:13

 
 
 
 
Map
Info