Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

God roept en zoekt u! Want het laatste Bijbelboek Openbaring gaat bijna van start...

  • Het einde is begonnen
  • De wereld verandert voorgoed
  • De wereld verandert voorgoed 2
  • Dit schip is zinkende

Klik hier, nadat u de onderstaande tekst heeft gelezen.Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u
zult rust vinden voor uw ziel;
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
– Mattheüs 11: 28-30


Billboards gezien?
U bent niet voor niets op deze website terechtgekomen. Nieuwsgierig geworden naar de vraag die u op het billboard langs de snelweg heeft gezien? Heeft u posters in uw stad zien hangen of een visitekaartje ontvangen?

Geweldig nieuws!
De Bijbel vertelt u dat er een generatie christenen komt, die niet hoeven te sterven. Dit noemen we de opname van de Gemeente. De apostel Paulus, die uitgekozen werd door God en die geleid werd door de Geest van God, vertelt u het volgende hierover:


Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
– 1 Thessalonicenzen 4: 16-17


Een groot geheimenis uit de Bijbel

De opname is een groot geheimenis in het Woord van God. Graag wijs ik u op dit tekstgedeelte:

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
– 1 Korinthe 15: 51-52

Ook u bent uitgenodigd om een kind van de Vader te worden, zodat u dit grote geheimenis niet mist. De Zoon van God, de Heere Jezus Christus, heeft Zijn bloed en leven voor u gegeven aan het kruishout. Hij is over u bewogen en verlangt ernaar dat u eeuwig bij Hem bent. De dag van morgen is u niet beloofd. Sterf niet zonder Christus te kennen als uw Verlosser, Heer en Heiland.

Let op: "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn!"

Wie blijven er straks achter?
Een ieder die het Evangelie van de Heere Jezus Christus verwerpt, blijft achter. De naasten die achterblijven, zullen door de periode van Openbaring hoofdstuk 6 t/m 19 moeten gaan. Dit noemen we de zevenjarige grote verdrukking, en dat is een periode van onheil en rampspoed voor de mensen die God verwerpen en het onrecht liefhebben.

De Heere is zo heilig, rechtvaardig en liefdevol dat Hij de zonden niet kan verdragen. We hebben allemaal gezondigd (Rom. 3:23) en daardoor hebben we de wet, de tien geboden, die kennis geeft van zonden, allemaal verbroken. Daarom is het belangrijk om te bekeren tot de levende God. Openbaring 22:15 vertelt u wie het oordeel zal ontvangen:

Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
– Openbaring 22:15

Hoe weet ik dat het laatste Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 6 - 19) bijna ingaat?
In o.a. Mattheüs 24 staat hoe we het begin van de voleinding kunnen herkennen:

A. Er zal misleiding zijn.
B. Er zullen oorlogen en geruchten van oorlogen zijn.
C. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.
D. Er zullen hongersnoden zijn.
E. Er zullen besmettelijke ziekten zijn.
F. Er zullen aardbevingen in verschillende plaatsen zijn.


En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
– Mattheüs 24: 4-8


De weeën waar de Heere Jezus Christus over spreekt, zijn al decennia lang bezig. Op dit moment zien we de frequentie van de weeën zeer sterk toenemen, dat is precies wat er gebeurt als een vrouw dichtbij haar bevalling komt. De afgelopen jaren zijn hier een bewijs van.

G. Door de Abraham-akkoorden, die ook het wereldnieuws haalde, omdat het een ongekend vredesplan tussen Israël en de Arabische landen is.

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
– 1 Thessalonicenzen 5: 1-3

 
De Bijbel spreekt over “vrede en veiligheid”, en dit slaat op Israël en de Abraham-akkoorden, want Israël is Gods profetische tijdklok, dus ook die van de Bijbel. De huidige Abraham-akkoorden hebben in september 2020 gezorgd voor de “vrede en veiligheid” waar de Bijbel over spreekt. Overigens is dit een schijnveiligheid, want de Bijbel vertelt u dat er nog vele oorlogen in de grote verdrukking zullen komen.

U leest het goed, want wanneer zij, de wereldheersers en wereldmachten, zullen zeggen: er is “vrede en veiligheid”, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, en dit slaat op de dag van de Heere, dat is de complete periode van de zevenjarige grote verdrukking. In de grote verdrukking krijgen de twee beesten uit Openbaring 13 hun kracht van de draak, de satan. Ze hebben samen een regerinsgperiode van zeven jaar. Israël sluit een verbond met het eerste beest en de Arabische landen. De Abraham-akkoorden hebben dus te maken met het zevenjarige vredesakkoord uit de zeer nabije toekomst. Zodra de Joodse antichrist/valse profeet, het tweede beest, met dit vredesakkoord komt, begint de 70e jaarweek van Daniël. Dit is het startmoment van de zevenjarige grote verdrukking.


Daarom, hoor het woord van de HEERE,
u, spotters,
u, heersers over dit volk
dat in Jeruzalem is!
Omdat u zegt: Wij hebben
een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
zijn wij een verdrag aangegaan,
wanneer de alles wegspoelende gesel, (dat is de koning van het Noorden), voorbijtrekt,
komt hij niet bij ons.
– Jesaja 28: 14-15

Zij genezen de breuk van Mijn volk
op het lichtst, door te zeggen:
Vrede, vrede! Maar er is geen vrede.
– Jeremia 6:14


Het dodelijke verbond heeft Israël met meerdere Arabische landen gesloten. Dit zal versterkt worden door het tweede beest, de Joodse antichrist, voor zeven jaar. Mijns inziens is het geen toeval dat meerdere Arabische landen op korte termijn bij de Abraham-akkoorden willen komen. Dit komt regelmatig in het wereldnieuws. Op mijn YouTube-kanaal kunt u dit horen.


Hij, (de antichrist), zal voor velen het verbond (van de Abraham-akkoorden) versterken,
één week lang, (dat is zeven jaar).
– Daniël 9:27

Dit is dus de laatste en 70e jaarweek van Daniël, wat ook wel de tijd van Jakob zijn benauwdheden wordt genoemd (Jer. 30:7). Deze laatste zevenjarige jaarweek van Daniël is bestemd voor Gods volk Israël. Het is de bedoeling dat de rest van de wereld zich bekeert voordat de grote verdrukking/de laatste jaarweek van Daniël begint. Gebeurt dit niet, dan belanden de mensen in het oordeel van God/de toorn van het Lam (Openb. 6: 16-17).

Zien we momenteel het oordeel van God over de wereld komen? Wat we nu meemaken, dat is menselijke toorn, maar wat zeer spoedig komt, dat is Gods toorn. De wereld is gevallen door haar afgoderij, goddeloosheid en losbandigheid.

H. Door de Abraham-akkoorden zal Israël verdeeld worden in een tweestatenoplossing. Dit zorgt voor meerdere Arabische landen bij de Abraham-akkoorden, waardoor het Daniël 9:27 verbond wordt versterkt/uitgebreid. Hierdoor ontstaat een allesomvattend "vredesplan" voor het Midden-Oosten. Paus Franciscus heeft recent geleden zijn handtekening gezet voor een tweestatenoplosing. De Bijbel vertelt dat er een tweestatenoplossing moet zijn in de periode van de dag des HEEREN, dat is de zevenjarige grote verdrukking.


Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.
– Joël 3: 1-2

 

 I. Doordat we zien dat er een één wereldregering, één wereldreligie en één wereldmunt ontstaat.


Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.
– 1 Johannes 2:18

 

Het eerste beest, het politieke beest, de dictator van het herstelde Romeinse Rijk, zal in de grote verdrukking regeren over elke stam, taal en volk. Dit is de reden waarom er één wereldregering komt, die we overigens nu gevormd zien worden. Doordat centrale banken zoals de ECB en de FRS bewust geld blijven bijdrukken, waar geen goud tegenover staat, daardoor zal er hyperinflatie ontstaan (Openb. 6:6). Overigens ziet u op dit moment flinke stijgingen van de consumentenprijzen. Is dit toeval? Nee, want u staat vlak voor de tijdsperiode van Openbaring 6.

Na de opname van de Gemeente zal er een goede aanleiding zijn om het complete systeem te resetten. Dit wordt "The Great Reset" genoemd en hier wordt openlijk over gesproken. De gemaakte schulden van particuliere mensen zullen kwijtgescholden worden, mits u een digitaal (vaccinatie)paspoort aan kunt tonen. Dit is het antichristelijke systeem van het grote "geestelijke" Babylon, wat zal heersen over volken, menigten, naties en talen (
Openb. 17:5, 15). Uiteindelijk zullen de mensen die verloren gaan, het eerste beest, de dictator van het herstelde Romeinse Rijk, aanbidden. Hun namen zullen worden uitgewist uit het boek des levens.

En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
– Openbaring 13: 7-8

 

J. Doordat de technologie momenteel zodanig ver is, opdat mensen kunnen worden uitgesloten van het betalingssysteem d.m.v. de blockchaintechnologie, die verbonden is aan verschillende cryptocurrency, waardoor het eenvoudig is om één munt te centraliseren, waarmee men kan betalen, mits men het merkteken van het beest heeft.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
– Openbaring 13: 16-18
 
Het merkteken van het beest wordt op de splitsing van de grote verdrukking, dat is na drieënhalfjaar, ingevoerd. Het eerste beest, de dictator van het herstelde Romeinse Rijk, zal tweeënveertig maanden lang, dat is de laatste drieënhalfjaar van de grote verdrukking, de Naam van de Heere lasteren (Openb. 13: 5-6). Dit is het moment dat hij aanbeden wil worden door middel van het beeld van het beest. Bovendien zal het tweede beest, de Joodse antichrist, zich vestigen in de herbouwde Derde Tempel in Jeruzalem. De plattegrond voor de herbouw van de Derde Tempel is al gereed.

De tegenstander, (de antichrist), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God (de Derde Tempel) gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
– 2 Thessalonicenzen 2:4

Die koning, (de Joodse antichrist), zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.
– Daniël 11:36

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij, (het eerste beest), spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd, (dat is drieënhalfjaar).
– Daniël 7:25


Zien we op dit moment dat het podium voor de grote verdrukking wordt opgezet? Ja, want u ziet dat er vele "gewone" vergaande wetten worden aangenomen die in strijd zijn met de grondwet, en dit gebeurt niet alleen in ons land, want er worden wereldwijd vergaande wetten aangenomen. Er wordt openlijk gesproken over een universeel digitaal paspoort. Dit is een opmaat tot het merkteken van het beest. Op dit moment lijkt de QR-code, het groene vinkje, weg te zijn. Maar in het Europees Parlement zijn ze bezig met de terugkeer van het groene vinkje in de maatschappij. Dit keer in de vorm van een sociaal kredietsysteem, gekoppeld aan een digitaal paspoort.


1. Geen mondkapje = niet kunnen kopen of verkopen.
2. Geen QR-code = niet kunnen kopen of verkopen.
3. Geen merkteken (toekomstperspectief) = niet kunnen kopen of verkopen.


Daarnaast kondigt een nieuw WEF-rapport bijna letterlijk het digitale merkteken van het beest aan. Scan het rapport, zodat u kunt zien dat ik dit niet verzin. Dit is waar de wereldmachten mee bezig zijn...


K. Doordat Openbaring 18:23 vertelt dat ALLE naties zullen worden misleid als het einde nabij is. Mijns inziens is Openbaring 18:23 nauw verbonden met het merkteken van het beest uit Openbaring 13. Momenteel zien we dat de farmaceutische industrie ("Big Pharma") de wereld misleidt, maar het COVID-19 vaccin is NIET het merkteken van het beest. Het kan wel gezien worden als opmaat tot het merkteken van het beest vanwege het controlesysteem dat erachter schuilt.


Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.
– Openbaring 18:23


Het Nederlandse woord "tovenarij" wordt in het Grieks vertaald met "pharmakeia", en dit betekent: het gebruiken van geneesmiddelen, vergiftiging. Hiermee wordt de "Big Pharma" bedoeld.


L. Doordat de
technologie ("Artificial Intelligence") inmiddels gereed is om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken.


En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
– Openbaring 13:15


M. Doordat de wetteloosheid in de wereld toeneemt, zien we de liefde van velen verkillen.


En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
– Mattheüs 24:12


N. Doordat we zien dat er een grote afvalligheid plaatsvindt in de gemeente van Christus.


Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (de dag van Christus) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf (de antichrist), geopenbaard is.
– 2 Thessalonicenzen 2:3


Bijbelse belofte
De Heere Jezus Christus doet Zijn Gemeente een belofte, want de gelovigen die voor Hem kiezen, worden weggerukt van deze aarde en zij zullen dus niet hoeven te sterven. Zij maken deze periode van grote verdrukking niet mee. Onder andere Openbaring 3:10 is een krachtig vers om dit aan te tonen:


Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
– Openbaring 3:10

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!
– Ezechiël 18:32

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot 
bekering komen.
– 2 Petrus 3:9

 

Het is dus later dan u denkt, bekeer u vandaag nog, want we zitten nu nog in de bedeling van de genade. Hier gaat het eindigen, want er hoeft niks meer te gebeuren voordat de Heere Jezus terugkomt. Voor de ware Gemeente van Christus loopt dit goed af, maar voor de mensen die ACHTERBLIJVEN niet!


De paus, de maagd Maria, Allah, Mohammed, Boeddha, Maitreya, Shiva, Gandhi, de "New Age" movement, uw goede werken en uw positieve energie geven u allemaal geen redding, want deze afgoden/afgoderijen hebben niet de macht om u het eeuwige leven te geven. Het zijn heidense afgoden die u een valse redding geven, want alleen de Heere Jezus Christus kan u redding geven, omdat Hij als Enige uit de dood is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen!


Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden.
– 1 Samuel 12:21


Bent u klaar voor de opname? Hoort u bij de Heere Jezus Christus? Blijf niet achter!
In deze video leg ik uit hoe u zich kunt bekeren.
How do you repent from sin? You can see it in this video (English version).


Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
– Titus 2:13

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
– Openbaring 1:8

 

Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
– Openbaring 1: 17-18

E-mailen
Map
Info
Instagram