Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Is de COVID-19-vaccinatie veilig?

In dit thema krijgt u een antwoord op hoe gevaarlijk de COVID-19-vaccinatie daadwerkelijk is. In dit artikel kunt u lezen dat er geaborteerde foetale cellijnen worden gebruikt in de zogenaamde COVID-19 vaccinaties. Dit zorgt voor ontzettend veel ethische vraagstukken. Naar mijn mening had geen enkel mens op deze aarde de gentherapie prikken moeten nemen, en zeker de Christenen hadden een voorbeeld moeten zijn in het niet meegaan met de kudde, want elke Christen hoort 'pro-life' te zijn.

Ook wil ik met u kijken naar hoe de ziekte wordt gebruikt voor een verregaande agenda. Maar eerst wil ik met u kijken of de overheid (in)direct een vaccinatieplicht kan invoeren. Hiervoor gaan we kijken naar artikel 11 van hoofdstuk 1 van de grondwet.

In de Nederlandse grondwet is de onaantastbaarheid van het lichaam opgenomen. Dit staat in hoofdstuk 1 (art. 11) van de grondwet.

Hoofdstuk 1: Grondrechten.
Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam.
Artikel 11 van hoofdstuk 1 vertelt ons het volgende: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”


Kortom, de vraag is of een uitzonderlijke situatie zoals de huidige coronacrisis (plandemie) aanspoort tot een uitbreiding van de bevoegdheden. Hierdoor kunnen er verdere inperkingen komen. Dit zijn inperkingen van het recht op de lichamelijke integriteit. Mag een dergelijke uitbreiding via noodwetgeving tot stand worden gebracht in een democratische rechtsstaat?

Mijns inziens kunnen ze alles via de spoedwet regelen, want het coronapaspoort werd ook via de spoedwet gerechtvaardigd. Dit betekent dat mensen zonder negatieve test of vaccinatie worden uitgesloten van bepaalde aspecten van de maatschappij. In hoeverre is ons land nog een democratie te noemen?

In Daniël 7:25 lezen we dat het politieke beest bepaalde tijden en de wet zal veranderen. Het politieke beest en de antichrist kunnen zich niet openbaren zolang de Gemeente van Christus op aarde is. Kan daarom de verplichte vaccinatie nog niet worden ingevoerd?

Het internationale p(l)andemieverdrag
De 194 leden van de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) zijn op 1 december 2021 overeengekomen om snel werk te maken van een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument om de preventie, paraatheid en respons bij p(l)andemieën te versterken.

Waarom een internationaal p(l)andemie-instrument?
Omdat de WHO zegt dat de COVID-19-p(l)andemie een wereldwijd probleem is. Geen enkele regering of instantie kan de dreiging van toekomstige p(l)andemieën alleen aan, zegt de organisatie. 

Een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument is juridisch bindend krachtens internationaal recht. Met een instrument inzake preventie, paraatheid en respons bij p(l)andemieën, onder auspiciën van de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO), kunnen landen hun capaciteit en weerbaarheid ten aanzien van toekomstige p(l)andemieën op nationaal, regionaal en mondiaal niveau versterken. Dit verdrag houdt in dat er een internationale samenwerking zal zijn tussen de leden van de WHO bij volgende p(l)andemieën.

Hierdoor zal (bijna) de hele wereld in een vergelijkbaar scenario worden geduwd zoals in 2019/2020, omdat de leden van de WHO allemaal hetzelfde moeten reageren door het verdrag wat ze hebben ondertekend. Denk hierbij aan nieuwe (klimaat)lockdowns en andere vergaande en extreme maatregelen. Lees via deze link meer over het internationaal p(l)andemieverdrag. Het is een bron van de website van de Europese Raad, dat is de Raad van de Europese Unie.

COVID-19 heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk internationale samenwerking is bij de bestrijding van mondiale bedreigingen voor de volksgezondheid. Dit nieuwe internationale instrument is essentieel om beter te kunnen reageren op een nieuwe pandemie. De internationale gemeenschap moet de handen ineenslaan om te zorgen voor gelijke toegang tot vaccins en geneesmiddelen, tijdige uitwisseling van gegevens en informatie waarborgen en zich buigen over de verbanden tussen de gezondheid van mens, dier en milieu.
Olivier Véran, Franse minister van Solidariteit en Volksgezondheid


Gaat dit om een ziekte of om macht? Wordt deze macht verkregen door het injecteren van zogenaamde vaccinaties en het implementeren van een (in)directe vaccinatieplicht? Leiden deze ontwikkelingen naar het laatste zevenjarige antichristelijke wereldregime uit Openbaring 6 - 19? U mag zelf de antwoorden invullen!

Hieronder kunt u drie video's van Bijbelleraar JD Farag bekijken, waarin hij vertelt dat hij zich zorgen maakt over de huidige ontwikkelingen in de wereld. Hij vertelt hoe gevaarlijk de zogenaamde vaccinaties zijn.

  1. What's the world coming to;
  2. Decision time part 1;
  3. Decision time part 2.


Elke Christen zou zich hiertegen moeten uitspreken, omdat het aan ons de taak is om de duisternis te ontmaskeren. Daarom is de eerste onderstaande video een waarschuwing. In deze video leg ik aan de hand van de Griekse grondtekst uit waarom deze zogenaamde vaccinatie zeer gevaarlijk is.

In Openbaring 18:23 staat namelijk dat ALLE naties zullen worden misleid als het einde nabij is. Dit lezen we in de Griekse grondtekst van de Bijbel. Momenteel zien we dat de farmaceutische industrie ("Big Pharma") de wereld misleidt. Denk hierbij aan het COVID-19 vaccin.

Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.
– Openbaring 18:23


Het Nederlandse woord "tovenarij" wordt in het Grieks vertaald met "pharmakeia", en dit betekent: het gebruiken van geneesmiddelen, vergiftiging. Hiermee wordt de "Big Pharma" bedoeld.
 

  

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.
Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.
– Efeze 5: 11-13

  


Hieronder kunt u een e-book lezen over zorgwekkende gevolgen van vaccinaties. Ik bid dat u het gevaar van de zogenaamde COVID-19-vaccinatie mag inzien.

E-mailen
Map
Info
Instagram